TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ KHOẢN 1 ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH VIỆC XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2010/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn c Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thng Chính phủ ban hành quy chế về việc cp và qun lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC; Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về cp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc S Ngoại vụ tại Tờ trình s 12/TTr-SNgV ngày 10/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thtrưởng các sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra v
ăn bn QPPL);
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
ND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Sở Tư pháp;
- Đ
ài PTTH tnh, Báo Kon Tum;
- Cổng thông tin
điện tử tnh:
- Công báo tỉnh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ t
nh;
- Lưu: VT,
TH5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa