TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2147/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 304/TTr-CP ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2147/QĐ-CTN ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 12/8/1984 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Kaptein Lingsveg 25, 6006 Alesind

Giới tính: Nữ

2. Văn Thị Hồng Tươi, sinh ngày 21/01/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Rolf Hofmos gate 19, 0655 Oslo

Giới tính: Nữ

3. Hồ Thị Diễm Thu, sinh ngày 01/01/1972 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Vaglandsvegen 306, 6683 Vagland

Giới tính: Nữ

4. Trần Thị Ngọc Tài, sinh ngày 01/01/1990 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Helgesens gate 72, 0558 Oslo

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Na My, sinh ngày 13/11/1993 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Rubina Ranas gate 3, 0190 Oslo

Giới tính: Nữ

6. Lê Thị Kim Chi, sinh ngày 03/6/1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Slemmestadveien 243, 1392 Vettre

Giới tính: Nữ

7. Huỳnh Ngọc Thi, sinh ngày 06/7/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ole Messel ts vei 184B, 0676 Oslo

Giới tính: Nữ

8. Trần Công Mai Trinh, sinh ngày 10/7/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dronningasen 67, 4032 Stavanger

Giới tính: Nữ

9. Phạm Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 19/3/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ornahaugen 15, 5144 Fyllingsdalen Berger

Giới tính: Nữ

10. Hoàng Yến Nhi, sinh ngày 11/5/1998 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lina Nordbys Veg 3A, 2034 Holter

Giới tính: Nữ

11. Mai Hạnh Đan, sinh ngày 02/4/1998 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Gjodingssarter Veges 97, 2090 Hordal

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Thị Đông Hằng, sinh ngày 20/9/1977 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Vollevegen 67, 4647 Brewnasen

Giới tính: Nữ

13. Trịnh Võ Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 26/7/1985 tại Bình Định

Hiện trú tại: Blunkeslettveien 5F, 1809 Askim.

Giới tính: Nữ