TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2145/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 295/TTr-CP ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 31 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2145/QĐ-CTN ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Trịnh Trường Thịnh, sinh ngày 01/3/2005 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kawasakishi Kawasakiku Honcho 2-12-12 Raporu Kawasaki Honcho 501

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Chí Thành Danh, sinh ngày 08/8/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 289 F, Bukit Batok St.25, #02-128, S655289

Giới tính: Nam

3. Ngô Viết Quỳnh Dung, sinh ngày 10/5/1976 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Aichiken Oobuushi Kajitacho 3-143-2 Kenei Kajita Jutaku 6-102

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Chí Thành Nam, sinh ngày 05/8/2004 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Aichiken Oobuushi Kajitacho 3-143-2 Kenei Kajita Jutaku 6-102

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Quỳnh Anh Thư, sinh ngày 03/7/2009 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Aichiken Oobuushi Kajitacho 3-143-2 Kenei Kajita Jutaku 6-102

Giới tính: Nữ

6. Đặng Trung Tín, sinh ngày 01/4/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Kanagawaken Ayaseshi Oogami 7-9-14

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Văn Hiền, sinh ngày 20/8/1976 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Shizuokaken Shizuokashi Shizumiku Nojima 197-1 Shimizu Nojimadanchi 337

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Văn Hữu, sinh ngày 28/5/2006 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Shizuokaken Shizuokashi Shizumiku Nojima 197-1 Shimizu Nojimadanchi 337

Giới tính: Nam

9. Trần Vinh Lin, sinh ngày 27/3/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Fujisawashi Chougo 1841-5

Giới tính: Nữ

10. Lê Khánh Huy, sinh ngày 05/12/1984 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 3-513-4 Dai 8 Koei Mansion 108, Matsumi Kanagawaku Yokoghamashi Kanagawaken

Giới tính: Nam

11. Thái Thị Minh Châu, sinh ngày 28/12/1975 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Tokyoto Otaku Nishirokugo 3-7-2-208

Giới tính: Nữ

12. Vũ Minh Thành, sinh ngày 28/7/2003 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Tokyoto Otaku Nishirokugo 3-7-2-208

Giới tính: Nam

13. Phạm Thanh Quang, sinh ngày 26/01/1994 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Saitamaken Gyodashi Araki 1077-2-406

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Trần Minh Ngọc, sinh ngày 05/12/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Shimowada 262 Ichodanchi 59-402

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Tấn Linh, sinh ngày 18/02/1976 tại An Giang

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Shimovvacki 262 lchodanchi 59-402

Giới tính: Nam

16. Nguyễn Tấn Lộc, sinh ngày 29/7/2003 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Shimovvada 262 lcliodanchi 59-402

Giới tính: Nam

17. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 07/8/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Minamiku Nagata Kita 2-10-3-402

Giới tính: Nữ

18. Phan Thanh Út, sinh ngày 28/12/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Saitamaken Sokashi Seimon 2 Chome 61-22

Giới tính: Nam

19. Phan Miyuki, sinh ngày 24/9/2004 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Saitamaken Sokashi Seimon 2 Chome 61-22

Giới tính: Nữ

20. Phan Tsubasa, sinh ngày 26/01/2006 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Saitamaken Sokashi Seimon 2 Chome 61-22

Giới tính: Nam

21. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 21/5/1970 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Izumiku Kamiidacho 2656-3

Giới tính: Nữ

22. Chu Chánh Trường, sinh ngày 15/01/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 802 Ribure Numazu Fureguransumoru Nishisawada 274-1 Numazushi Shizuokaken

Giới tính: Nam

23. Đặng Vân Phụng, sinh ngày 11/7/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 302 Nakahaitsu 3-22-13 Minamicho Kokubunjishi Tokyo

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Anh Quốc, sinh ngày 23/4/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken'Kanagawashi Kawasakiku Watarida Higashicho 6-6-1

Giới tính: Nam

25. Bùi Nguyễn Hồng Nhật, sinh ngày 22/4/1988 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: 4-1-3-708 Shakujidai Nerimaku Tokyo

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Doãn Phi Long, sinh ngày 16/01/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Kawasakishi Tamaku Suge Inadazutumi 1-16-17-207

Giới tính: Nam

27. Lê Nguyễn Hoàng Tùng, sinh ngày 16/10/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Tsuzukiku Nakagawa 2-9-9-702

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Tuấn Huy, sinh ngày 07/3/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Yokohamashi Totsukaku Harajuku 4-52-2-6

Giới tính: Nam

29. Voòng Cỏng Cú, sinh ngày 21/01/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Saitamaken Kawagoeshi Otsuka 1-281

Giới tính: Nữ

30. Luu Hideaki, sinh ngày 29/01/1999 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Saitamaken Kawagoeshi Olsukn 1-281

Giới tính: Nam

31. Lê Thảo Vy, sinh ngày 27/6/2014 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Tokyoto Adachiku Mutsugi 3-45-11.

Giới tính: Nữ