TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2144/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 293/TTr-CP ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2144/QĐ-CTN ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Quách Thị Thùy Vân, sinh ngày 14/5/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Semsveien 50C, 3300 Hokksund

Giới tính: Nữ

2. Võ Kim Hồng, sinh ngày 20/8/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Slattum Terasse 35B, 1480 Slattum

Giới tính: Nữ

3. Đào Thị Phương Dung, sinh ngày 15/10/1987 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Såvegen 17, 2050 Jessheim

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 31/8/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: Movollen 69, 7091 Tiller

Giới tính: Nữ

5. Bùi Trí Đức, sinh ngày 27/7/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bjørnevollen, 47P, 5217 Hagavik

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Trần Như Ngọc, sinh ngày 09/4/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schweigårdsgt 72, 0656 Oslo

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Vi Na, sinh ngày 05/5/1985 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Borggata 12E, 0650 Oslo

Giới tính: Nữ

8. Phan Thái Bình, sinh ngày 29/11/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Plogveien 5, 0679 Oslo

Giới tính: Nam

9. Trần Thị Nguyệt, sinh ngày 20/7/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Likollen 12C, 1481 Hagan

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 20/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Tiriltunga 212, 1259 Olso

Giới tính: Nữ

11. Đỗ Thị Yến Kiều, sinh ngày 30/11/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lagårdveien 17, 4010 Stavanger.

Giới tính: Nữ