TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2141/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 303/TTr-CP ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-CTN ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Mai Loan, sinh ngày 31/7/1962 tại Đà Nẵng

Hiện cư trú tại: Akitaken Kitaakitashi Honjoaza Kamiakuto 31-1 Mitabedanchi 4

Giới tính: Nữ

2. Lâm Ngọc Thu, sinh ngày 28/4/1995 tại Nhật Bản

Hiện cư trú tại: Shizuokaken Hamamatsushi Kitaku Toyookacho 22-15-C2-306

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Bình Khiêm, sinh ngày 02/01/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện cư trú tại: 102, 4-30-9 Honkomagome Bunkyoku Tokyo

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 11/12/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện cư trú tại: 803, Tiger Koishikawa Haitsu 5-37-1 Koishikawa Bunkyoku Tokyo

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 18/6/1979 tại Thanh Hóa

Hiện cư trú tại: 803, Tiger Koishikawa Haitsu 5-37-1 Koishikawa Bunkyoku Tokyo

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Hà Phong, sinh ngày 21/11/2006 tại Hà Nội

Hiện cư trú tại: 803, Tiger Koishikawa Haitsu 5-37-1 Koishikawa Bunkyoku Tokyo

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Hà Khương Linh, sinh ngày 14/6/2010 tại Hà Nội

Hiện cư trú tại: 803, Tiger Koishikawa Haitsu 5-37-1 Koishikawa Bunkyoku Tokyo

Giới tính: Nữ

8. Kiều Diễm, sinh ngày 15/5/1987 tại Quảng Nam

Hiện cư trú tại: Chibaken Funabashishi Hongouchou 500-1 Rune Nishifunabashi 3-313

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 14/6/1981 tại Nam Định

Hiện cư trú tại: Gunmaken Takasakishi Shinmachi 3287-7.

Giới tính: Nữ