TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 294/TTr-CP ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 03 cá nhân hiện đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-CTN ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Tôn Lai Chánh, sinh ngày 15/9/1967 tại Campuchia

Hiện trú tại: 124 lô B cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tôn Thị Trân

Giới tính: Nữ

 

2. Tôn Lai Ngùa, sinh ngày 08/9/1965 tại Campuchia

Hiện trú tại: 124 lô B cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tôn Thị Nga

Giới tính: Nữ

 

3. Tôn Kính, sinh ngày 20/11/1961 tại Campuchia

Hiện trú tại: 124 lô B cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tôn Thị Thu.

Giới tính: Nữ