TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MAN-TA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 153/TTr-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Man-ta.

Điu 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đi ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TP (kèm theo Hiệp định);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).ST.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc